Algemene voorwaarden - ExploreYOU.nl

Algemene voorwaarden Digne Consult B.V. inzake ExploreYOU.nl


Artikel 1 – Definities

1.1 Digne Consult B.V. inzake ExploreYOU.nl: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “ExploreYOU.nl” de besloten vennootschap Digne Consult B.V.

1.2 Diensten: de door ExploreYOU.nl te verlenen diensten zoals beschreven op www.exploreyou.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de gebruiker een online training als dienst aan te bieden.

1.3 Gebruiker: de klant die een online training en/of online coaching afneemt en gebruik makt van het Systeem van ExploreYOU.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ExploreYOU.nl.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van ExploreYOU.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen ExploreYOU.nl en gebruiker komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van ExploreYOU.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door gebruiker via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 ExploreYOU.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Gebruiker van het systeem van ExploreYOU.nl te weigeren.


Artikel 4 – Rechten en plichten ExploreYOU.nl

4.1 ExploreYOU.nl spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

4.2 ExploreYOU.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. ExploreYOU.nl zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

4.3 ExploreYOU.nl kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe Gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst met de al bestaande Gebruiker. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met ExploreYOU.nl.


Artikel 5 – Betaling

5.1 De betaling van een dienst wordt voorafgaande aan het gebruik van het Systeem gefactureerd en verzorgd.

5.2 Betaling van de dienst dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

5.3 ExploreYOU.nl heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

5.4 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Gebruiker naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

5.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is ExploreYOU.nl bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Gebruiker tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

5.6 ExploreYOU.nl heeft ten alle tijden het recht de Dienst in het Systeem uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

5.7 Gebruiker dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met ExploreYOU.nl. 


Artikel 6 – Garantie, refunds & reclame

6.1 ExploreYOU.nl staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Gebruiker op grond van de overeenkomst-aanbieding redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door ExploreYOU.nl geleverde dienst als gevolg van Systeemfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van ExploreYOU.nl.

6.2 Gebreken in de beveiliging van de door Gebruiker opgeslagen informatie op de systemen van ExploreYOU.nl, gebreken als gevolg van handelingen van Gebruiker zelf of van andere Gebruikers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Gebruiker.

6.3 Gebruiker dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

6.4 Indien Gebruiker het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Gebruiker contact met ExploreYOU.nl opnemen via de contactpagina op de website. Gebruiker krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ExploreYOU.nl. Indien het geschil van Gebruiker gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

6.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

6.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Gebruiker niet op.


Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat ExploreYOU.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen online trainingen, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan ExploreYOU.nl.

7.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

7.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

7.4 Gebruiker verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 ExploreYOU.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.


Artikel 9 – Overmacht

9.1 ExploreYOU.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
 a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van ExploreYOU.nl
 b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 c) belemmeringen als gevolg van de door Gebruiker benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 d) Denial of Services (DoS) aanvallen
 e) door ExploreYOU.nl onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ExploreYOU.nl afhankelijk is

9.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat ExploreYOU.nl tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

9.3 Indien ExploreYOU.nl door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 10 – Advisering

10.1 Alle door ExploreYOU.nl gegeven adviezen, gedeelde kennis en door ExploreYOU.nl verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door ExploreYOU.nl te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door ExploreYOU.nl verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. ExploreYOU.nl verleent daarbij geen enkele garantie.

10.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door ExploreYOU.nl is ExploreYOU.nl niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart ExploreYOU.nl tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ExploreYOU.nl.

 

Artikel 11 – Privacy

11.1 ExploreYOU.nl respecteert de privacy van Gebruiker. ExploreYOU.nl zal de persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van ExploreYOU.nl is in te zien. Gebruiker stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.